Hopp til hovedinnhold

Siden er under oppdatering

-sier vi

Definisjoner

Rasisme

Som med antisemittisme, er det også ulike måter å definere rasisme på. En definisjon kan være at rasisme er en oppfatning eller et sett av holdninger hvor mennesker rangeres i hierarki etter hudfarge, etnisk bakgrunn, kultur og/eller religion, og at denne rangeringen legitimerer diskriminering og vold mot dem som står nederst i det hierarkiet den er tuftet på. En slik definisjon finner vi hos Bangstad og Døving: «For at noe skal kunne kalles rasisme eller være en rasistisk ideologi, mener vi at tre prosesser inngår:

  1. Å dele inn en befolkning i ulike kategorier der noen gis negative essensielle trekk.
  2. Å redusere et individs identitet til de gitte negative trekkene for en kategori.
  3. Å bruke de negative karaktertrekkene som argument for underordning og diskriminering».

Noen vil mene at definisjoner som denne er problematiske fordi de risikerer ikke å fange opp den vanlige hverdagsrasismen som er mer utbredt enn den mer ideologisk funderte. Antirasistisk senter definerer for eksempel rasisme bredere, som «enhver diskriminering basert på etnisitet, opprinnelsesland eller hudfarge», og Kunnskapsdepartementet har i sin rapport om antisemittisme og rasisme i skolen definert rasisme enda bredere, nemlig som «fordommer mot og diskriminering av individer ut fra deres gruppetilhørighet»

Fotnoter

  1. Bangstad, Sindre og Døving, Cora Alexa, 2015. Hva er rasisme? Oslo: Universitetsforlaget.
  2. Antirasistisk senter, Om rasisme
  3. Det kan skje igjen, 2011. Rapport fra Kunnskapsdepartementet arbeidsgruppe om antisemittisme og rasisme i skolen. Oslo: Kunnskapsdirektoratet.