Hopp til hovedinnhold
-sier vi

Bakgrunn for -sier vi i skolen

Målsetning

Som majoritetskirke har Den norske kirke et ansvar for å være en motstemme i møte med fremmedfrykt, polarisering og ytterliggående holdninger. Her har også skolen en viktig rolle. Det er vårt håp at dette materiellet skal bidra til at elever i ungdoms- og videregående skole gjennom øvelser og samtaler kan øves opp til å gjenkjenne destruktive strukturer og mekanismer og bli bevisste på egen identitet og holdninger, og at lærere får tilgang til ressurser som kan brukes med dette som siktemål.

Hva sier skolens læreplan?

Opplæringen i norsk skole skal ifølge Kunnskapsløftet 2020 (KL 2020), overordnet del, «gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding» og «fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte.» Med dette som utgangspunkt og grunnlag skal verdiene skolen bygger på «gjøres levende og få betydning for hver enkelt elev i skolefellesskapet gjennom formidling av kunnskap og utvikling av holdninger og kompetanse».

En av verdiene som skal ligge til grunn for skolens virksomhet er menneskeverdet. KL 2020 sier bl.a.:

Den enkeltes personlige overbevisning og samvittighet skal tas på alvor slik at alle kan tenke, tro og ytre seg fritt. Elevene skal selv bidra til å ivareta menneskeverdet og reflektere over hvordan de kan forhindre at det krenkes.

Øvelsene i dette ressursmateriellet er med på å legge til rette for en refleksjon og bevisstgjøring rundt bl.a. språkbruk, og hvordan vi, ofte uten å være klar over det selv, kan krenke andre ved ord eller handlinger. Elevene utfordres til å reflektere over hvordan våre ubevisste holdninger og fordommer kan prege hvordan vi omtaler og behandler andre, og hva vi kan gjøre for å ta et oppgjør med dette og bidra til å ivareta andres (og eget) menneskeverd.

En annen verdi skolen skal bygge på er identitet og kulturelt mangfold. Om dette sier KL 2020:

Skolen skal gi elevene historisk og kulturell innsikt og forankring, og bidra til at hver elev kan ivareta og utvikle sin identitet i et inkluderende og mangfoldig fellesskap.

En felles ramme gir og skal gi rom for mangfold, og elevene skal få innsikt i hvordan vi lever sammen med ulike perspektiver, holdninger og livsanskuelser. De erfaringene elevene får i møte med ulike kulturuttrykk og tradisjoner, bidrar til å forme deres identitet. Et godt samfunn er tuftet på et inkluderende og mangfoldig fellesskap.

Gjennom alle tider har det norske samfunnet blitt påvirket av ulike strømninger og kulturtradisjoner. I en tid der befolkningen er mer sammensatt enn noen gang, og der verden knyttes tettere sammen, blir språkkunnskaper og kulturforståelse stadig viktigere. Skolen skal støtte utviklingen av den enkeltes identitet, gjøre elevene trygge på eget ståsted, samtidig som den skal formidle felles verdier som trengs for å møte og delta i mangfoldet, og åpne dører mot verden og framtiden.

Vårt eget samfunns historie viser at det har vært krevende å være minoritet i Norge. Dette er en arv vi må være bevisst på, og ta et oppgjør med, samtidig som det kan være en kilde til læring om hvordan vi i dag kan forholde oss til mangfoldet som en ressurs for samfunnet. I øvelsene i dette ressursheftet utfordres elevene til å jobbe med egen identitet i relasjon til dette mangfoldet. De utfordres til å reflektere over hvordan egen identitet og tro blir til i møte med andre mennesker og hvordan vi påvirkes av vårt forhold til andre.

En tredje verdi som trekkes frem i KL 2020 er demokrati og medvirkning. Om dette står det bl.a.:

Skolen skal fremme demokratiske verdier og holdninger som motvekt mot fordommer og diskriminering. Skolen skal også skape respekt for at mennesker er forskjellige, og elevene skal lære å løse konflikter på en fredelig måte.

Alle deltakere i skolefellesskapet må utvikle bevissthet om både minoritets- og majoritetsperspektiver og skape rom for samarbeid, dialog og meningsbrytning.

Flere av øvelsene i dette ressursmateriellet tematiserer problematiske holdninger til og fordommer mot andre, og gjør elevene i stand til å ta et oppgjør med dette. Elevene lærer også hvordan man gjennom en dialogisk tilnærming til disse temaene kan ta tak i utfordringene på en fredelig måte. Øvelsene gir rom for at elevene kan utvikle sine evner til samarbeid, dialog og meningsbryting.

I gjennomgangen av «prinsipper for læring, utvikling og danning» utdypes dette perspektivet:

Å kunne sette seg inn i hva andre tenker, føler og erfarer, er grunnlaget for empati og vennskap mellom elevene. Dialog står sentralt i sosial læring, og skolen skal formidle verdien og betydningen av en lyttende dialog for å takle motstand. I møte med elevene skal lærerne fremme kommunikasjon og samarbeid som gir elevene mot og trygghet til å ytre egne meninger og til å si ifra på andres vegne. Å lære å lytte til andre og samtidig argumentere for egne syn gir elevene et grunnlag for å håndtere uenighet og konflikter, og for å søke løsninger i fellesskap.

Respektløse og hatefulle ytringer skal ikke aksepteres i skolen. Elevene må øves i å opptre hensynsfullt og utvikle bevissthet om egne holdninger.

Øvelsene i dette ressursmateriellet er konkrete tips til hvordan arbeidet med å følge opp disse intensjonene i læreplanen kan gjøres i klasserommet.

Alle opplegg og øvelser på siervi.no er også tilgjengelige via Subjectaid.