Hopp til hovedinnhold
-sier vi

4 hjørner

Interaktiv oppgave
 • Avhengig av påstander. Ca 10 min per påstand.

 • Fire store ark. Se oppgaveark.

Mål

Legge til rette for refleksjon og skape rom for samtale. Skape bevissthet blant deltakerne om hvordan de argumenterer ut fra ulike ståsteder.

Les Veiledning til øvelsene før du begynner.

Øvelsen er inspirert av arbeidet til Dialogpilotene.

Det finnes flere ulike versjoner av øvelser hvor deltakerne skal ta aktivt standpunkt til ulike problemstillinger. En versjon kan kalles «4-hjørner» og har svaralternativene: Enig – uenig – vet ikke – kanskje, og er en variant av «Avgi din stemme med føttene».

Før du begynner

Leder kan selv velge påstander til denne øvelsen, men det er viktig at de er godt gjennomtenkte. I arbeidet med å lage påstander er det viktig å være klar over følgende:

 • Påstandene må ikke virke stigmatiserende på deltakerne
 • Man bør stille seg spørsmålene: hva ønsker jeg å få ut av denne påstanden? Hva slags samtale ønsker jeg at denne påstanden skal gi rom for?
 • Påstandene må verken være for generelle eller for spesifikke. Det skal være påstander det er mulig å ta stilling til (enig, uenig, vet ikke, kanskje), samtidig som de må åpne opp for en refleksjon og samtale om ulike begrunnelser for valgene deltakerne tar.

OBS!

I en gruppe hvor leder et at enkelte har ytterliggående holdninger bør ikke denne øvelsen brukes. Erfaring viser at hvis en har sympatier med voldelig ekstreme grupper, vil en slik øvelse kunne føre til at en blir fastlåst og blir en enda tydeligere talsperson for disse holdningene i gruppen.

Eksempler på påstander som kan bruke

Man kan velge å ha ulike tematikker under 4 hjørner, eller så kan man velge ett tema. Ulike tematikker: religionskritikk, ytringsfrihet og ytringsansvar, fordommer og rasisme, tro og identitet.

 • Norge er et kristent land.
 • Det er lett å være troende i Norge i dag.
 • Det er kirkens feil at det har vært så vanskelig å være jøde i Europa.
 • Kirken har ansvar for at annerledestroende får mulighet til å utøve sin tro.
 • Negativ sosial kontroll finnes i alle miljøer.

Gjennomføring

 1. Del rommet inn i fire hjørner: enig, uenig, vet ikke og kanskje
 2. Les opp en og en påstand (se forslag under)
 3. Deltakerne stiller seg i ett av hjørnene (enig/uenig/vet ikke/kanskje), ut fra hva de mener om påstanden som blir lest opp.
 4. Når alle deltakerne har valgt sted, tar leder en runde og spør ganske enkelt hva som gjør at de har valgt dette svaralternativet. Dersom det er en stor gruppe, er det greit å være to ledere hvorav den ene leder øvelsen og den andre går rundt og spør om hva som gjør at deltakerne har tatt de valgene de har tatt. La to eller tre fra hver gruppe svare. Pass på at alle kommer til med svar i løpet av spørsmålsrundene. I samtalen kan det godt hende noen ombestemmer seg når de hører argumentene for andres valg. Det er lov å ombestemme seg og velge en annen plassering, og det kan da være ekstra interessant å høre denne deltakerens refleksjoner.
 5. Avslutt øvelsen i plenum med en felles samtale om hvordan dette opplevdes av deltakerne. Denne samtalen er en god anledning til å snakke videre om temaene som kom opp i løpet av øvelsen.